Hidinge-Lanna Byalag
fastställda 1999-12-06

§ 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH VERKSAMHETSOMRÅDE
Föreningens namn är Hidinge-Lanna Byalag. Föreningen har sitt verksamhetsområde i Hidinge församling, Lekebergs kommun, Örebro län.

§ 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET
Att tillvarataga gemensamma intressen för innevånarna i föreningens verksamhetsområde såsom en ideell förening, politiskt och religiöst obunden. Att bedriva och stödja ungdomsverksamhet, kulturverksamhet och annan verksamhet för alla åldrar.

§ 3 FÖRENINGENS SÄTE
Styrelsen har sitt säte i Hidinge församling, Lekebergs kommun, Örebro län.

§ 4 ANSLUTNINGAR
Föreningen kan helt eller genom sektion vara ansluten till distrikt och/eller riksorganisation. Beslut om anslutning fattas av föreningsstämma med kvalificerad majoritet, där 2/3 av närvarande röstberättigade skall vara ense om beslutet.

§ 5 SEKTIONER
Lanna Egnahemssektion
Inom föreningen finns en sektion benämnd Lanna Egnahemssektion. Egnahemssektion skall vara ansluten till Örebro läns Villaägareförbund. Medlemskap i sektionen är personligt. Det går ej att vara medlem i enbart Egnahemssektionen. Endast ägare till, inom länet belägen, en- eller tvåfamiljs-villafastighet kan erhålla medlemskap i sektionen och äganderätten skall styrkas vid inträdet. Medlemskapet upphör om fastigheten försäljs eller överlåtes på annan person.

§ 6 MEDLEMSAVGIFTER
Medlemsavgifter bestäms av föreningens årsstämma

§ 7 ÅRSSTÄMMA
Årsstämman skall hållas senast den 30 april varje år

§ 8 KALLELSE
Kallelse till årsstämman skall ske genom utdelat meddelande till medlemmarna 7 dagar före stämman, likaså före extra föreningsstämma. Anslag skall även sättas upp på plats som styrelsen beslutar.

§ 9 DAGORDNING
På föreningens årsstämma skall följande ärenden behandlas.
1 Val av ordförande och sekreterare för stämman.
2 Val av två protokolljusterare för stämmoprotokollet.
3 Godkännande av kallelse.
4 Fastställande av röstlängd.
5 Styrelsens verksamhetsberättelse.
6 Revisorernas berättelse.
7 Fråga om ansvarsfrihet.
8 Av styrelsen väckta förslag.
9 Inkomna motioner.
10 Årsavgifter och andra avgifter.
11 Val av styrelseordförande.
12 Val av styrelseledamöter.
13 Val av revisorer.
14 Val av valberedning
15 Övriga frågor
16 Tillkännagivande var justerat protokoll hålles tillgängligt

§ 10 STYRELSEN
Styrelsen består av lägst 5 och högst 10 ledamöter. Årsstämman väljer ordförande, styrelsen utser inom sig övriga funktionärer. Före val av ledamöter fastställer årsstämman dessas antal. Mandatperioden är två år. Hälften av ledamöterna avgår växelvis vartannat år. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för föreningens tillgångar. Till föreningen anslutna sektioner skall representeras i styrelsen.

§ 11 REVISORER
2 revisorer utses av årsstämman för en tid av ett år. Handlingarna för revisionen skall vara revisorerna tillhanda minst två veckor före årsstämman.

§ 12 VERKSAMHETSÅR
Föreningens verksamhetsår är kalenderår (1 jan. – 31 dec.)

§ 13 STADGEÄNDRING
För stadgeändring erfordras kvalificerad majoritet med ¾ av närvarande röstberättigade, samt erfordras två efter varandra följande stämmor, årsstämman inräknad, för att ändringen skall vinna laga kraft.

§ 14 MEDLEM/UTESLUTNING
Föreningen är öppen för alla.

Styrelsen kan efter anmälan till föreningsstämma begära att medlem uteslutes, den det berör skall bevisligen ha underrättats. Uteslutning kan endast ske om ifrågavarande medlem uppenbart har brutit mot föreningens målsättning och stadgar. Stämma beslutar i ärendet med enkel majoritet.

§ 15 EXTRA STÄMMA
Extra föreningsstämma skall hållas då styrelsen eller minst 1/10 av medlemmarna skriftligen så önskar.

§ 16 RÖSTRÄTT
Rösträtt med en röst på föreningsstämma tillkommer varje medlem fr.o.m. det år då medlemmen uppnått 16 års ålder. Förslagsrätt tillkommer varje medlem.

§ 17 MOTIONER
Motioner skall för att kunna behandlas vid årsstämma vara styrelsen tillhanda senast 1 mars.

§ 18 VALBEREDNING
Skall väljas av årsstämma och skall bestå av minst 2 ledamöter varav en utses till sammankallande.

§ 19 UPPLÖSNING AV FÖRENING
Beträffande upplösning av föreningen gäller att ärendet klart framgår i kallelsen enligt paragraf 8 samt att stämma beslutar med enkel majoritet. Stämman beslutar hur kvarvarande tillgångar skall disponeras. Föreningens tillgångar kan ej tillfalla enskild person.

§ 20 BESLUTSFÖRIGHET
Föreningsstämma är beslutsför om minst fem medlemmar är närvarande. Styrelsen är beslutsför om minst en mer person än hälften av antalet ledamöter är närvarande.

Lämna en kommentar